top of page

סיפורים באנגלית וטקסטים לקריאה - כולל מילון ושאלות

סיפורים וטקסטים באנגלית: משאבים לשיפור השפה


סיפורים וטקסטים באנגלית הם משאבים מצוינים לשיפור השפה. הם יכולים לעזור לפתח אוצר מילים, לחזק את הבנת הנקרא ולשפר את הכתיבה.אישה בוחרת ספר לקרוא באנגלית


סיפורים באנגלית


סיפורים הם דרך מהנה ומעניינת ללמוד אנגלית. הם יכולים להציג נושאים מגוונים, להציג דמויות מעניינות ולעורר רגשות. סיפורים יכולים גם לעזור לפתח את הדמיון והיצירתיות.


טקסטים באנגלית


טקסטים הם עוד דרך טובה ללמוד אנגלית. הם יכולים להציג מידע על נושאים מגוונים, כולל היסטוריה, מדע, חדשות ועוד. טקסטים יכולים גם לעזור לשפר את הבנת הנקרא ולהרחיב את אוצר המילים.


צללו לעולם המופלא של האנגלית עם סיפורים מרתקים ומבחנים מאתגרים!


רוצים לפתוח את הדלת לעולם המדהים של האנגלית? בין אם אתם מתחילים טריים או לומדים ותיקים, יש לנו את המפתח המושלם: סיפורים סוחפים ומבחנים מאתגרים! שדרגו את הכישורים שלכם עם סיפורים כובשים, הרחיבו את אוצר המילים שלכם באמצעות תרגול מהנה, והתמודדו עם הבחינות באנגלית בביטחון!

אז קחו נשימה עמוקה וצללו פנימה! הכינו את עצמכם לחמישה סיפורים מרתקים, המותאמים במיוחד ללומדי אנגלית בכל רמה, יש משהו לכולם כאן. והחלק הכי טוב? כל סיפור מגיע מצויד במילון שימושי.


הערה: אל תשכחו לבדוק את מגוון המבחנים המקיף שלנו באנגלית! מחידוני דקדוק ועד לאתגרי הבנת הנקרא, יש לנו את הכלים המושלמים לעקוב אחר ההתקדמות שלכם ולחגוג את ההישגים שלכם. אז, צללו לתוך הסיפורים, עברו את המבחנים, ותשלטו בשפה האנגלית עם חיוך!


מרגישים שאתם צריכים עזרה נוספת באנגלית - הרשמו עכשיו לקורס אנגלית אונליין למתחילים של ״שפות שלי״

קורסים נוספים שלנו באנגלית:
עכשיו, לסיפורים!

Beginner English Stories (סיפורים באנגלית רמת מתחילים):


1. The Lost Puppy:


Ben skipped along the sunny path, clutching the leash of his fluffy white puppy, Snowball. Butterflies fluttered in his stomach, mirroring the flitting butterflies in the nearby meadow. Suddenly, a playful squirrel darted across the path, and Snowball, his leash forgotten, let out a joyful bark and chased after it.

Ben, in his excitement, hadn't noticed the leash slipping from his grasp. He watched in a growing panic as Snowball disappeared into the dense forest, the squirrel a taunting brown blur against the vibrant green. Fear clenched his throat as he realized his precious pup was gone.

Tears welled up in Ben's eyes. He called Snowball's name, his voice trembling, but only the whisper of leaves answered. He wandered through the trees, his heart pounding like a trapped bird. Every rustle, every chirp, made him hope, only to be met with disappointment.

Just as despair threatened to engulf him, he stumbled upon a small clearing. In the center stood a cozy bakery, the aroma of freshly baked bread filling the air. Taking a deep breath, Ben walked inside, tears still clinging to his eyelashes.

The kindly baker, with flour-dusted hands and a gentle smile, noticed Ben's distress. He listened patiently as Ben, between sobs, poured out his tale of the lost Snowball. The baker, whose name was Mr. Miller, patted Ben's shoulder and reassured him, "Don't worry, young man. We'll find your pup."

Mr. Miller, knowing every corner of the park, gathered a group of friendly parkgoers. They formed a search party, spreading out into the forest, calling Snowball's name. Ben, hope rekindled, joined the search, his eyes scanning every nook and cranny.

Suddenly, a joyful bark cut through the air. It was Snowball, his white fur peeking out from behind a large oak tree. Ben cried out in relief and sprinted towards his furry friend. Snowball, tail wagging furiously, bounded into his arms, showering him with grateful licks.

Ben, overwhelmed with happiness, thanked Mr. Miller and the kind parkgoers profusely. As he walked back home, Snowball trotting happily beside him, Ben knew he'd never forget the day he lost and found his best friend. The park, once a place of fear, now held a newfound warmth, the memory of kindness woven into the rustling leaves and the chirping birds.


Difficult Words:

 • Path (שביל)

 • Meadow (אחו)

 • Forest (יער)

 • Despair (ייאוש)

 • Clearing (חורשה)

 • Bakery (מאפייה)

 • Flour (קמח)

 • Reassured (הרגיע)

 • Nook (פינה)

 • Cranny (סדק)

 • Joyful (שמח)

 • Rekindled (הוחייתה)

 • Overwhelmed (מוצף)

Comprehension Questions:

 • Where did Ben lose Snowball?

 • How did Mr. Miller help Ben?

 • What did Ben feel when he found Snowball again?

 • What lesson did Ben learn from this experience?2. The Magic Pizza:


The aroma of pepperoni and melted cheese danced in the air as the Jackson family sat down for their Friday night pizza feast. Ten-year-old Emily couldn't wait to dig in, her stomach rumbling like a hungry volcano. As she opened the pizza box, her eyes widened in surprise. The pizza wasn't just golden brown and bubbly – it was sprinkled with rainbow-colored glitter!

Giggles erupted around the table. Mr. Jackson, ever the joker, grabbed a slice and took a bite. His eyes bulged, and a plume of smoke puffed from his ears. Then, with a flourish, he began juggling the pizza slices in the air, his clumsy attempts sending pepperoni raining down on the table.

Mrs. Jackson, a schoolteacher, took a cautious bite. Her eyes rolled back in her head, and she started speaking fluent French, much to the delight of her children, who had never heard her speak anything but English. Little Timmy, the youngest, eagerly gobbled a slice, and in a flash, he sprouted into a giant, his head nearly scraping the ceiling.


Chaos and laughter filled the room as the family navigated their bizarre pizza-induced superpowers. Mr. Jackson juggled pepperoni, Mrs. Jackson recited poetry in French, and Timmy, now shrunk back to his normal size, chased after runaway cheese balls.


Eventually, the glitter faded, the magic wore off, and the pizza reverted to its normal, delicious self. Exhausted but still giddy, the Jacksons collapsed on the couch, their bellies full of pizza and their hearts full of laughter. They agreed they'd never forget the night of the night of the magic pizza, a night that proved even ordinary family dinners could be sprinkled with extraordinary moments. It became a shared secret, a reminder that sometimes, the most unexpected things bring the most joy.


Difficult Words:

 • Feast (חגיגה)

 • Bubbly (מבעבעת)

 • Glitter (נצנצים)

 • Volcano (הר געש)

 • Flourish (תנופה)

 • Clumsy (גמלוני)

 • Fluent (שוטף)

 • Delight (עונג)

 • Gobbbled (חטף)

 • Bizzare (משונה)

 • Navigated (התמודדו)

 • Wore off (פג)

 • Giddy (שמח)

 • Bellies (בטן)

Comprehension Questions:

 • What made the pizza special?

 • What superpowers did the pizza give the Jacksons?

 • How did the magic pizza end?

 • What was the most important thing the Jacksons learned from this experience?

Intermediate English Stories (סיפורים באנגלית רמה בינונית):


3. The Mysterious Museum:


Sarah clutched her notebook, excitement fluttering in her stomach like a trapped butterfly. Today's class trip to the National Museum was more than just a history lesson; it was a chance to solve a real-life mystery. Professor Brown, their eccentric history teacher, had promised hidden clues and secret codes, whispers of the past waiting to be deciphered.


Inside the museum, the air hummed with the hushed reverence of countless visitors. Sarah and her best friend, Michael, their eyes wide with wonder, wandered through ancient Egyptian tombs, marveled at Roman armor, and traced the delicate strokes of Renaissance paintings. But Professor Brown, his bushy eyebrows twitching with anticipation, led them to a dusty, forgotten corner of the museum.


A narrow wooden door, barely noticeable amongst the towering exhibits, stood locked and padlocked. Professor Brown produced a silver key, its surface etched with strange symbols. With a dramatic flourish, he unlocked the door, revealing a dimly lit passage hidden behind.

A thrill of fear and anticipation gripped Sarah as they stepped into the darkness. The passage, lined with crumbling brick walls, twisted and turned, each corner hiding shadows and whispering secrets. Professor Brown guided them with the help of his flickering lantern, pointing out cryptic symbols carved into the stones.


Suddenly, the passage opened into a hidden chamber. Cobwebs draped antique furniture, and dusty artifacts gleamed in the lantern's glow. In the center of the room stood a wooden chest, its brass fittings tarnished with age. Professor Brown declared it the treasure chest, the final resting place of a lost Pharaoh's jewels.


But guarding the chest was a puzzle, a series of riddles carved into the wooden surface. Professor Brown, drawing on his vast knowledge of history and mythology, led Sarah and Michael through the riddles. They deciphered hieroglyphs, cracked numerical codes, and unraveled cryptic anagrams, each answer piecing together the story of the lost Pharaoh.


Finally, with a satisfying click, the chest unlocked. Inside, nestled among velvet cushions, lay a collection of glittering jewels – emeralds, sapphires, and rubies, pulsating with an otherworldly light. But even more valuable than the jewels was the thrill of the chase, the shared victory of solving the mystery, and the knowledge that hidden beneath the surface of history lay countless stories waiting to be unearthed.


Difficult Words:

 • Eccentric (משונה)

 • Reverence (יראה)

 • Tombs (קברים)

 • Renaissance (רנסנס)

 • Flourish (תנופה)

 • Padlocked (נעול בלוק)

 • Anticipation (ציפייה)

 • Twisted (התפתל)

 • Crypt (מקום קבורה)

 • Tarnished (מכורכם)

 • Fittitings (אביזרים)

 • Riddle (חידה)

 • Hieroglyphs (כתב הירוגליפי)

 • Anagrams (אנגרמות)

 • Velvet (קטיפה)

 • Pulsating (פועם)

 • Unearthed (חשוף)

Comprehension Questions:

 • What was the mystery Sarah and Michael were trying to solve?

 • How did they find the hidden chamber?

 • What was inside the treasure chest?

 • What was the most important thing they learned from their adventure?

4. The Time Capsule:


Mrs. Thompson, her eyes twinkling with the joy of a shared secret, instructed her fifth-grade class to pack their time capsules. "Fill them with objects that represent you, your world, and what you hope for the future," she said. Excitement buzzed through the room as students rummaged through their belongings, choosing carefully their precious treasures.


Emily placed a hand-drawn picture of her family, a tiny figurine of a dancing ballerina (a tiny figurine of a dancing ballerina, a testament to her lifelong dream), and a carefully dried clover she believed brought her luck. Max tucked away a dog-eared comic book, a symbol of his boundless imagination, and a worn-out soccer ball, representing his endless energy. Maya included a CD filled with her favorite music, a snapshot of the sounds that shaped her world, and a handwritten list of her hopes for a more just and peaceful future.


Together, they buried the time capsule beneath the old oak tree in the schoolyard, each shovelful of earth sealing a promise to the unknown. Years melted away like spring snow, seasons turning, dreams growing and changing. Emily became a renowned choreographer, her ballets infused with the playful spirit of the tiny figurine. Max, fueled by the comic book's fantastical stories, wrote groundbreaking science fiction novels that ignited imaginations across the globe. Maya, a dedicated activist, used her music and words to champion the causes she wrote about all those years ago.


One crisp autumn day, a new group of fifth-graders, led by a familiarly twinkling Mrs. Thompson, unearthed the time capsule. The rusty metal box, a relic from another era, held within it whispers of the past. The faded drawing, the worn toy, the scratched CD – each object a shard of memory, a bridge connecting generations. The children, wide-eyed with wonder, listened as their teacher recounted the stories of the time capsule's creators, their dreams and hopes echoing through the years.


Inspired by the legacy they unearthed, the new generation added their own treasures to the capsule. A solar-powered calculator, a holographic drawing of a fantastical creature, a song recorded on a recycled chip – each a testament to their own world, their own dreams. They reburied the capsule, a promise for the future whispered into the earth, a testament to the enduring power of imagination and the timeless connection between generations.


Difficult Words:

 • Buzzed (רחש)

 • Rummaged (חיטטו)

 • Dog-eared (משופשף)

 • Clover (תלתן)

 • Melted (נמס)

 • Choreographer (כוריאוגרף)

 • Sci-fi (מדע בדיוני)

 • Activist (פעיל חברתי)

 • Crisp (קריר)

 • Relic (שריד)

 • Shard (רסיס)

 • Solar-powered (מונע באנרגיה סולארית)

 • Holographic (הולוגרפי)

 • Enduring (מתמשך)

Comprehension Questions:

 • What did the students put in their time capsules?

 • What happened to the students from Mrs. Thompson's class?

 • What did the new students learn from the time capsule?

 • What message does the story convey about time and connection?

Advanced English Stories (סיפורים באנגלית למתקדמים):


The Island Escape


The salty spray stung Dr. Anya Petrova's face as the storm-tossed yacht splintered against the jagged rocks. Disoriented and drenched, she scrambled onto the rocky shore, a castaway on a deserted island. Beside her, sprawled unconscious,was Leo "Lucky" Malone, a street artist whose colorful tattoos seemed an ironic counterpoint to this bleak monochrome landscape.

Anya, a renowned biochemist, was used to facing challenges in the sterile confines of her lab. Lucky, notorious for his flamboyant street performances, thrived on the adrenaline rush of uncertainty. Thrown together by circumstance, their differences were stark, their survival skills seemingly worlds apart.


Anya surveyed the wreckage, salvaging a first-aid kit, solar panels, and a tattered survival guide. Lucky, regaining consciousness, produced a lighter and a hidden stash of protein bars. Their initial distrust, a clash of scientific logic and street-smart intuition, soon yielded to grudging respect as they tackled their immediate needs: shelter, food, and water.

Anya, drawing on her knowledge of botany, identified edible plants. Lucky, with his agile strength, scaled coconut palms and built a makeshift hut from driftwood and leaves. Their combined efforts, a tapestry woven from intellect and instinct,kept them alive in the harsh island reality.


Days bled into weeks, the sun's relentless heat replaced by the chill of isolation. Hunger gnawed at their bellies, fear gnawed at their minds. Anya, used to the comfort of data and logic, struggled with the unpredictability of nature. Lucky,accustomed to the chaos of city streets, yearned for the vibrant pulse of humanity.


But within their shared struggle, a fragile bond formed. Anya discovered a hidden artist within the scientist, her intricate sketches of island flora blossoming under Lucky's playful critiques. Lucky, in turn, learned to appreciate the rhythm of nature, the silent conversations whispered in the rustling leaves.


One night, amidst the crackling fire, they stumbled upon a hidden cave. Inside, adorned in vibrant symbols, lay a forgotten shipwreck, its skeletal frame holding the ghosts of past inhabitants. The discovery, a glimpse into the island's history,offered a spark of hope. If others had survived, so could they.


Fueled by renewed determination, Anya devised a plan. Using salvaged materials and makeshift tools, she and Lucky constructed a signal flare. Days later, as a crimson plume stained the sky, a distant speck grew on the horizon, a rescue ship drawn by their silent cry.


As they waved goodbye to the island, their footprints swallowed by the tide, Anya and Lucky were no longer the scientist and the artist, the castaway and the street performer. They were survivors, their differences woven into a shared tapestry of grit, resilience, and an unexpected companionship forged in the crucible of solitude. The island, a harsh teacher, had stripped them bare and rebuilt them anew, their spirits etched with the indelible mark of survival.


Difficult Words:

 • Castaway (ניצול)

 • Sterile (חיידקית)

 • Adrenaline (אדרנלין)

 • Intricate (מורכב)

 • Bleak (קודר)

 • Unpredictability (חוסר צפיות)

 • Tapestry (רקמה)

 • Skeletons (שלדים)

 • Speck (נקודה)

 • Forge (לחשל)

 • Crucible (כור היתוך)

Comprehension Questions:

 • What were the strengths and weaknesses of Anya and Lucky in their survival situation?

 • How did their relationship change over time on the island?

 • What was the significance of the hidden cave discovery?

What was the most important lesson they learned from their island experience?


The Exilir's Choice


In the labyrinthine alleys of Prague, shrouded in the velvet cloak of twilight, two unlikely allies navigated a tangled web of alchemy and deceit. Dr. Emilia Novak, a renowned historian with steely eyes and a thirst for forgotten truths, and Tomas "Rake" Kovak, a charismatic conman with nimble fingers and a knack for extracting secrets, found themselves locked in a thrilling dance with danger.

Whispers of a hidden manuscript, whispered to hold the key to a legendary alchemical elixir, had lured them together. Emilia, driven by academic zeal and a personal quest to unravel a family mystery, craved the historical validation etched within its pages. Rake, fueled by the thrill of the chase and the promise of unfathomable wealth, sought the power the elixir promised.

Their path led them through cobbled squares and shadowy doorways, each step echoing with the ghosts of emperors and alchemists. They unearthed cryptic clues hidden in ancient murals, deciphered coded messages left in dusty grimoires, and outwitted cunning guardians who jealously protected the manuscript's secrets.


But lurking in the shadows was a viper more venomous than any potion. Gabriel Roth, a ruthless collector of arcane artifacts, coveted the elixir's power for his own twisted ambitions. He pursued them with relentless tenacity, his silver tongue weaving webs of betrayal and his hired thugs trailing them like hungry wolves.


Emilia and Rake, their initial distrust morphing into grudging respect, learned to rely on each other's strengths. Emilia's meticulous research unearthed historical threads veiled in time, while Rake's street smarts and silver tongue helped them navigate the city's underbelly. Their clashing personalities, a symphony of logic and intuition, proved a formidable shield against Roth's machinations.


As they finally unraveled the manuscript's secrets, they stood poised on the precipice of a life-altering decision. The elixir lay within reach, its emerald glow pulsing with an alluring promise of limitless power. Yet, amidst the triumph, Emilia and Rake grappled with the ethical weight of their discovery. Would they succumb to the lure of the elixir, or resist its seductive whispers and safeguard its secrets for the greater good?


The choice, fraught with peril and the potential to rewrite history, lay before them. The labyrinthine alleys of Prague held their breath, awaiting the next move in this desperate dance between ambition, betrayal, and the ultimate test of their unlikely alliance.


Emilia's fingers hovered over the emerald vial, its pulsing glow reflecting in her steely eyes. The weight of history, the whispers of her ancestors, and the thirst for truth tugged at her like an invisible current. But the potion's allure,shimmering with promises of boundless knowledge and immortality, cast a seductive shadow.


Rake, gazing at Emilia with an unreadable mixture of admiration and caution, tapped the worn handle of his switchblade.His street smarts whispered about the dangers of unchecked power, the treacherous allure of shortcuts. He knew the price of such bargains, having seen lives consumed by greed and desperation in the city's underbelly.


The tension hummed between them, thick enough to choke. Roth, his viperous grin widening, savored the moment of their indecision. He saw his opportunity, a venomous whisper about betrayal slithering from his lips, aimed at fracturing their fragile alliance.

But in that charged silence, something shifted. Emilia's gaze met Rake's, and within it, she saw not just a skilled conman,but a man bound by loyalty and a quiet, unexpected sense of honor. In his eyes, she glimpsed a reflection of her own internal struggle, the war between ambition and integrity.


With a resolute breath, Emilia placed the vial back into its hidden compartment. "The power it offers is too dangerous," she stated, her voice steady. "The knowledge might rewrite history, but it would corrupt its soul."

Rake nodded, a flicker of respect warming his gaze. "Sometimes, the greatest treasure is knowing when to walk away."


Together, they faced Roth, their newfound unity a formidable barrier against his machinations. Using their combined skills – Emilia's knowledge of history and Rake's cunning street smarts – they outmaneuvered Roth and his thugs, sending them scurrying back into the city's shadows.


The manuscript, its secrets safe for now, was entrusted to a museum under strict security measures. The elixir, its allure resisted, remained hidden, a silent reminder of the power of choice and the dangers of unchecked ambition.


Emilia and Rake, their unlikely partnership forged in the crucible of a shared quest, parted ways at the break of dawn.Their paths diverging, they carried within them not just the memory of their adventure, but a newfound awareness of their strengths and the power of collaboration.


Difficult Words:

 • Labyrinthine (מסועפת)

 • Alchemy (אלכימיה)

 • Decipher (לפענח)

 • Grimoire (ספר לחשים)

 • Viper (צפע)

 • Tenacity (עקשנות)

 • Propensity (נטייה)

 • Precipice (תהום)

 • Allure (קסם)

 • Secrete (להסתיר)

 • Crucible (כור היתוך)

Comprehension Questions:

 • What was the ethical dilemma Emilia and Rake faced?

 • How did they decide to handle the elixir?

 • What did they learn about themselves and each other during their adventure?

 • What does the story ultimately say about the choices we make and their consequences?


Comments


bottom of page