top of page

אוצר מילים באנגלית לפסיכומטרי ולמבחן אמי״ר

אוצר מילים באנגלית לפסיכומטרי ולמבחן אמי״ר

מומלץ ללמוד בכל יום קבוצה של עד 50 מילים. דרך יעילה לזכור מילים חדשות היא באמצעות כרטיסיות דיגיטליות שיצרנו עבורכם באפלקציה של Quizlet - לחצו כאן לתרגל

אוצר מילים באנגלית לפסיכומטרי כולל מילים ברמה גבוהה ומילים נרדפות. אוצר מילים זה חשוב גם למבחן אמיר / אמיר"ם. להלן 1692 מילים באנגלית הנפוצות מאוד במבחן הפסיכומטרי.

כיצד לומדים את המילים?מעוניינים לשמוע פרטים על הקורסי הכנה לפסיכומטרי ולמבחן אמי״ר ? צרו איתנו קשר:
ֿ רשימה המילים המלאה עם תרגות בעברית:abbreviate לקצר

abdomen בטן

ability יכולת

abnormal לא נורמלי

abolish לבטל

above מעל

absolute מוחלט, מושלם

absolutely באופן מוחלט

absorb לקלוט, לספוג, להתעמק

absorbent בעל כושר ספיגה

absorption ספיגה

abundant בשפע

abuse לנצל/להשתמש לרעה

accelerate להאיץ

accept לקבל, להסכים

acceptable מקובל

acceptance קבלה

access גישה, כניסה

accessibility נגישות

accessible נגיש

accessory מסייע, מאפשר, שותף , אביזר

accompany להתלוות, ללוות

accomplish לבצע, להשיג

accomplished מוכשר, בעל הישגים

accomplishment הישג, השלמה

according to על פי

accordingly בהתאם לכך

account חשבון בנק, דין וחשבון

account for להסביר

accountable אחראי

accumulate להצטבר' לצבור

accumulation הצטברות

accumulative מצטבר

accurate מדוייק, דייקן

accurately בדייקנות

achievable ניתן להשגה

achieve להשיג, להשלים

achievement הישג

acquire לרכוש, להשיג

actual עובדתי, אמיתי, ממשי

acute רציני, חמור, אנוש, קריטי

adapt להתאים, לעבד, לסגל

adaptable שאפשר להתאימו

adaptation הסתגלות, התאמה

address כתובת

adhere to לדבוק ב...

adherence דבקות, הידבקות

adjust לכוון, להסתגל

administer לנהל

administration ניהול, מנהל

administrative ניהולי

administrator מנהל

admit להודות

admit into להכניס

admittance הודאה, הכנסה

admittedly מוסכם, לכל הדעות

adolescence נעורים' גיל ההתבגרות

adopt לאמץ

advance התקדמות, להתקדם, מקדמה

advantage יתרון

advantageous מועיל

adversary יריב

advertise לפרסם

advertisement פרסומת, פרסום

advice עצה

advocate לסנגר, לדגול ב...

affect להשפיע

affection חיבה

afflict לייסר

afford להרשות לעצמך

against נגד

age גיל

agenda סדר יום

aggression תוקפנות

aggressive תוקפני, אגרסיבי

agree להסכים

agriculture חקלאות

aim מטרה, כיוון, לכוון, להתעתד

air אוויר

airplane מטוס

airport שדה תעופה

alert אזעקה, מצב היכון, להזהיר, ער, מוכן

alertness עירנות, דריכות

alien חוצן

allegedly לכאורה

allow להרשות

allow for להביא בחשבון

allowable מותר

allowance דמי כיס, קצבה

ally בעל ברית, לחבור, להתחבר

also גם

alternate לסירוגין, חלופי

although אף על פי כן

ambiguity דו משמעות, עמימות

ambiguous עמום, דו משמעי

ambition שאפתנות, שאיפה

ambitious שאפתן, בעל שאיפות

ambivalence רגשות סותרים

ambivalent בעל משמעויות סותרות

amiss לא כשורה

ammunition תחמושת

among (amongst) בקרב, בין כמה דברים, נמנה עם

amount סכום, להסתכם

ancestor אב קדמון

ancient עתיק

annex אגף, תוספת, לספח, לצרף

annoy להרגיז

anxiety חרדה

anxious חרד, מודאג, משתוקק

apartment דירה

appear להיראות, להופיע

applaud להריע, למחוא כף

apply להגיש בקשה, להגיש מועמדות, לשים, להפעיל

apposite מתאים מאד, הולם

appreciate להעריך

approach להתקדם, לגשת, התקדמות, גישה, לפנות

appropriate נאות, מתאים, להקציב, לקחת לעצמו

appropriately באופן הולם, בצורה נאותה

approval אישור, הסכמה

approve להסכים, לאשר

background רקע

balance מאזניים, איזון, שיווי משקל, לאזן

bamboozle לבלבל, לרמות

ban להחרים, לאסור, חרם, איסור

band להקה

barefoot יחף

barely בקושי

barrack לצעוק ולצחוק בגסות

barracks מגורי חיילים

barrier מחסום

base בסיס, שפל

base on לבסס על

basin גיגית, אגם מים, קערה

bathroom חדר אמבטיה

be aware of להיות מודע

bedroom חדר שינה

beforehand מראש

begin להתחיל

behavior התנהגות

bend לעקם

beneath מתחת

benefit תועלת, תגמול, קצבה, הטבה, להרוויח, רווח

besides חוץ מזה, בנוסף על

betray לבגוד

betrayal בגידה

between בין

bitter מר, מכאיב, צורב

bizarre מוזר

blaspheme לחלל (דבר קדוש)

blasphemy חילול השם

bleed לדמם

bloom לפרוח, ללבלב

borrow לשאול חפץ, ללוות כסף

bother להטריד, טרחה

bothersome מטריד, מרגיז

bottle בקבוק

bottomless ללא תחתית

branch ענף

brave אמיץ

bread לחם

breadth רוחב

break לשבור

breakdown התמוטטות

breakfast ארוחת בוקר

break-through פריצת דרך

breath לנשום, נשימה

bride כלה

bridle רסן, לרסן, לשים רסן על...

bright מבריק, חכם, בוהק, מאיר

bring להביא

broad רחב, עצום, מלא, החלק הרחב

broadcast לשדר

broaden להרחיב

brother אח

brutality אכזריות

brute בהמה, פראי

brutish בהמי, אכזרי

brutishly בבהמיות, באכזריות

budget לתקצב, תקציב

buffoon ליצן

clarification הבהרה, טיהור

clarify להבהיר, לטהר

classify לסווג

clean נקי

clear בהיר, צלול, משוחרר, לסלק, לטהר, לפנות

clever פיקח

climate אקלים

clock שעון

cloud ענן

coin מטבע

collaborate לשתף פעולה

collaboration שיתוף פעולה

collapse להתמוטט, התמוטטות, לקפל

collect לאסוף

come לבוא

commence להתחיל

commensurate תואם

commerce מסחר

commercial מסחרי, פרסומת

commiserate להשתתף בצער

common נפוץ

communicate לתקשר

communication תקשורת

communicative מוכן לתקשר

commute נסיעה משותפת מפרברים לעבודה בעיר, להחליף

company חברה, פלוגה

comparable ניתן להשוואה

comparative יחסי, השוואתי

compare להשוות

comparison השוואה

compatible מתאים, הולם, תואם

compete להתחרות

competition תחרות

competitive תחרותי

complain להתלונן

complaisance אדיבות, נכונות לרצות אחרים

completely לחלוטין

complex תשלובת, מורכב

complexity מורכבות, סיבוך

component חלק, מרכיב, רכיב

compose להרכיב, להלחין

composite מורכב

composition הרכב, חיבור

compulsion כפייה

compulsive כפייתי

compulsory חובה

conceive לחשוב על..., להרות

concentrate להתרכז

concern דאגה, עניין, לדאוג, להתעניין

conclude לסיים, להסיק

conclusion סיום, מסקנה

conclusive מכריע

concurred with להתרחש בו זמנית, להתאים

condemn להרשיע, לגנות

conduct התנהגות, לנהל, להוביל

confess להודות, להתוודות

confidence אמון, סוד

confident בטוח

confidential סודי, חשאי

confine להגביל

build לבנות

building בניין

birch עץ ליבנה

burden עול

burn לשרוף

bus stop תחנת אוטובוס

bush שיח

business עסקים

busy עסוק

butter חמאה

button כפתור

buttress משען, תימוכין, לחזק, לתמוך

buy לקנות

by all means בהחלט

by no means בשום אופן לא

bypass לעקוף, מעקף

calculate לחשב, לתכנן

calm רוגע, להרגע

camouflage הסוואה

candid כן, גלוי לב

candidly בכנות

candle נר

capable מסוגל, מוכשר

capital עיר בירה, אות גדולה, הון, הון, הון

carcass פגר

care אכפתיות, דאגה, לדאוג

carpet שטיח

casual לבוש לא רשמי, מקרי

catastrophe אסון

catastrophic הרה אסון

caused by נגרם על ידי

cease לחדול, להפסיק

ceaseless ללא הפסק

cede לוותר על

century מאה

ceremony טקס

certain בטוח, ודאי, מסויים

certainly ללא ספק, בודאות

certainty ודאות, דבר בטוח

certify לאשר

chain שרשרת

challenge לקרוא תיגר, לאתגר, אתגר

change שינוי, לשנות, להחליף

chaos תוהו ובוהו

chaotic פרוע, של תוהו ובוהו

character אופי, אישיות, דמות

characteristic אופייני, תכונה בולטת

charity צדקה

chauffeur נהג

cheap זול

cheese גבינה

cherish לטפח, להוקיר

chicken עוף

chiefly בעיקר

child ילד/ה

choose לבחור

cite לצטט, לזמן למשפט

civilization תרבות

civilize לתרבת

claim לטעון, לתבוע, טענה, תביעה

confines גבולות

conflict ניגוד, סכסוך, לסתור

confront לעמת

confrontation עימות

conquer לכבוש

conquest כיבוש, ניצחון

conscience מצפון

conscientious מודרך על יד מצפונו

conscious בעל הכרה

consciously במודע

consciousness הכרה, מודעות

consequence תוצאה

consequent בא כתוצאה

consequential חשוב, מכריע

consequently כתוצאה מכך

consider לשקול, לחשוב על

considerable ניכר, חשוב

considerate מתחשב

consideration התחשבות, עיון

consist מורכב מ...

consistency עקביות, סמיכות

consistent עקבי

conspicuous בולט

constant קבוע, תמידי

consternation תדהמה, פחד

constituent מכונן, מרכיב

constitute לכונן, להרכיב

constitution הרכב, חוקה

consult להתייעץ

consume לשתות, לאכול, לצרוך, לכלות

consumer צרכן

contemporary עכשווי, בן זמננו, בן אותו זמן

content תוכן, להיות שבע רצון, שביעות רצון

contention מחלוקת

contentious מעורר מחלוקת

continent יבשת

continue להמשיך

contract חוזה, להתחייב בחוזה, לכווץ, לקצר

contradict לסתור

contradiction סתירה

contrary מנוגד, הפוך, ההיפך

contrast ניגוד, להנגיד, להשוות

contribute לתרום

contribution תרומה

contributory תורם, מסייע

convalesce להחלים

convalescence החלמה

conversation שיחה

converse לשוחח, ההיפך, מנוגד

conversion המרה, חזרה בתשובה

convict אסיר בכלא, להרשיע

conviction הרשעה, שכנוע עצמי

convince לשכנע

cooperate לשתף פעולה

coordination תיאום, קואורדינציה

copy להעתיק, עותק

corner פינה

corollary תוספת, תולדה

correspond להיות תואם, להתכתב

correspondence התאמה, התכתבות

corresponding תואם

corruption שחיתות

cost לעלות , עלות

cough להשתעל

country מדינה

course מסלול, דרך, לזרום

creature יצור

creed עיקרי אמונה

creep להתגנב, לזחול

crisis משבר

critic מבקר

critical מכריע, ביקורתי

criticism ביקורת

criticize לבקר (להעביר ביקורת)

critique מאמר ביקורת

crop יבול

crowd קהל, המון, להתקהל

crowded צפוף

cruise הפלגה, שיט

cucumber מלפפון

culminate להגיע לשיא

culture תרבות

cumulative מצטבר

cup כוס, ספל

cupboard ארון כלים

cure תרופה

curl להסתלסל, להתכווץ

current נוכחי, עכשווי, שוטף, זרם

currently כעת

curriculum תוכנית לימודים

cut לחתוך

cycle מחזור, גלגל, אופן, לרכוב על אופניים

daily יומי

damage נזק, להזיק, לגרום נזק

data נתונים (יחיד - datum)

date תאריך, פגישה, דייט

daughter בת

dawdle להתבטל

dawn שחר, זריחה, לזרוח, להיעשות ברור

de facto הלכה למעשה (בניגוד ל-de jure -על הנייר בלבד)

decade עשור

deceit רמאות, הונאה

declaration הצהרה

declare להצהיר

decline לסרב, לרדת, להדרדר, לשקוע, שקיעה ,מדרון

deduce להסיק, להקיש (לוגית)

deducible ניתן להיקש

deduction היקש (לוגי)

deed מעשה

deep עמוק

deer צבי, צבאים

defamation השמצה, הכפשה

defeat תבטסה, להביס

defect פגם, לערוק

defection עריקה

defective פגום

defend להגן

defense הגנה

defiance סירוב בתוקף, מרי

defiant סרבן

deficiency מחסור, גירעון

deficient חסר, נטול משהו

definite מוחלט, ברור, מדוייק, מוגדר, מוגבל

definitely בהחלט

definitive סופי ומוחלט

defy לסרב בתוקף

deliberate להרהר, לשקול אפשרויות, במכוון

deliberately בכוונה תחילה

deliberation הרהור

deliberative שנעשה בכוונה תחילה

deliver למסור

demand לדרוש, דרישה

demented משוגע

demonstrate להפגין, להדגים

demonstration הוכחה, הפגנה, הדגמה

dense צפוף

dentist רופא שיניים

deny להכחיש, להימנע

depart לפרוש, לצאת

department מחלקה

depict לצייר, לתאר

depressed מדוכא

derivation הוכחה (לוגית), הפקה

derive להסיק (לוגית), להפיק

desert לנטוש, מדבר

desirable רצוי , נחשק

desire להשתוקק, תשוקה

desk שולחן עבודה

despite למרות

destination יעד

destiny גורל, ייעוד

destroy להרוס

destruction הרס

detail פרט

detain לעכב

detect לגלות, לאתר

detection מלאכת האיתור

detective בלש

deter להרתיע, למנוע

deteriorate להדרדר, להחמיר

deterioration הדרדרות

determination קביעה, נחישות

determine להכריע, לקבוע, להחליט

deterrent מעכב, מונע

devastate לזרוע חורבן

develop לפתח, להתפתח

device כלי, מכשיר

devise להגות תוכנית

devote להקדיש, להתמסר

devotion התמסרות

differ לחלוק על..., להיות שונה, לא להסכים

diffuse להתפשט לכל עבר, להתערבב, להפיץ, מבולבל, חסר סדר

diffusion תערובת

dig לחפור

dilemma דילמה, התלבטות בין שתי ברירות

dimension מידה, כמות, היקף, מימד

diminish להפחית

dinner ארוחת ערב

dirty מלוכלך

disabled בעל מוגבלות, נכה

disadvantage חיסרון

disappointment אכזבה

disaster אסון

disastrous נוראי

discipline תחום (במדע), דיסציפלינה, למשמע, להשליט משמעת, לחנך, משמעת

discover לגלות

discovery תגלית

discrepancy אי התאמה, העדר הסכמה

discriminate להבחין, להפלות

discuss לדון

discussion דיון

disease מחלה

disinfect לחטא

dispensable לא הכרחי, שניתן להסתדר בלעדיו

displace לעקור ממקומו, להחליף את מקומו

display הצגה (לראווה)

dispose לארגן משהו, לזרוק, להיפטר מ...

disqualify לפסול, לשלול

disregard להתעלם

distance מרחק

distinct מיוחד, נפרד, ברור

distinction ייחוד, אבחנה, , הצטיינות

distinguish להבחין, להפריד

distort לעוות, לסלף, לעקם

distortion עיוות

distract להסיח דעת

distraction מסיח, הסחת דעת

distribute לחלק

distribution חלוקה, הפצה

disturb להפריע

divergence התפצלות, סטייה

diverse מגוון

diversify לגוון

diversion פעילות לשעות הפנאי, פעולת הסחה

do לעשות

docile קל לשליטה, צייתן

docility כניעות, צייתנות

domestic ביתי

dominate לשלוט, להיות דומיננטי

donation מתנה, תרומה

donkey חמור

doom לדון מישהו, לגזור על מישהו, אסון, אבדון, יום הדין

dote לחבב יתר על המידה, "לחנוק באהבה"

doubt להטיל ספק, ספק

doubtful מפוקפק

dozen תריסר

drab חום-אפרפר, משעמם, "אפור"

drawing ציור

dread לפחד, לחשוש, פחד, אימה

drift להיסחף, לסחוף, סחף, מגמה

drink לשתות

drop להפיל, טיפה

drug סם

dry יבש

dubious מפוקפק

due חל, צפוי

due to בשל, בגלל

duplicate לשכפל

durable מחזיק מעמד, מאריך ימים

duty חובה

dwindle להתמעט, להיעשות קטן ויותר, להתדלדל

dynamic רב עוצמה, פעיל

eager להוט

early מוקדם

ease להקל

east מזרח

eavesdrop לצותת

eclectic אוסף "מפה ומשם"

eclipse ליקוי

editor עורך

effect השפעה

efficiency יעילות

efficient יעיל

effort מאמץ

elaborate מתוכנן, עשוי בקפידה, להרחיב, לפרט

elderly זקן, מבוגר מ...

elevator מעלית

eliminate לפסול

elsewhere במקום אחר

embarrass להביך

embarrassing מביך

embassy שגרירות

embrace לחבק,חיבוק, לקבל, לכלול

emerge להופיע בהדרגה

emergence הופעה הדרגתית, היווצרות

emergent ההולך ומתגבש, שזה עתה נוצר

emigrate להגר

emigration הגירה

eminence חשיבות

eminent דגול

emotion רגש

emphasize להדגיש

employ להעסיק, להשתמש

employment תעסוקה

empty ריק

enable לאפשר

encompass לכלול, להקיף

encounter מפגש

encourage לעודד

endeavor להתאמץ, לשאוף בחוזקה, ניסיון, מאמץ

enfeeble להחליש

engage להעסיק, ליטול התחייבות

engagement העסקה, התחייבות, אירוסין

engineer מהנדס

enhance להגביר, להעצים

enjoy להנות

enlist לגייס

enormous ענק, עצום

ensure להבטיח שמשהו יקרה

enter להיכנס

enthusiasm התלהבות

entire שלם, כולל

entwine לשלב, לקלוע, לשזור

epilogue אחרית דבר

equality שוויון

equipment ציוד

equivalent שווה ערך

equivocal שאינו חד משמעי

era עידן

erroneous שגוי

erudition השכלה עצומה

erupt להתפרץ (בעיקר הר געש)

eruption התפרצות

escaped לברוח

essence מהות

essential חיוני, מהותי

establish לייסד, ליישב, להתיישב

establishment מוסד

estimate להעריך, הערכה

eulogize לפאר ולשבח

eulogy הספד, יצירה שנועדה לפאר ולשבח

even חלק, לא מחוספס, מישורי, זוגי, שווה בשווה, שווה בשווה

even though למרות, אף על פי כן

evenly באופן שווה

event אירוע

eventual משהו שמגיע כתוצאה של משהו אחר

eventually וככלות הכל

evidence ראיות

evil רע, מרושע

evolution התפתחות

evolve להתפתח

exaggeration הגזמה

examination בחינה

examine לבחון

excavate לחשוף באמצעות חפירה

excavation חפירה

excellent מצויין

except להוציא מהכלל, לא לקבל

exception יוצא דופן, יוצא מהכלל

exchange להחליף דבר בדבר, החלפת דבר בדבר

exciting מרגש, מעורר

exhaust להתיש, לעייף, אגזוז

exhibit להציג, מוצג

expand להתפשט, להתרחב

expanse שטח רחב ופתוח

expansion התפשטות, התרחבות

expedition מסע, משלחת חקר

expend לבזבז

expenditure הוצאה, בזבוז, הוצאה

expense הוצאה

expensive יקר

experiment ניסוי

explain להסביר

explanation הסבר

explicit מפורש, מפורט

explode להתפוצץ

exploit מבצע נועז, לנצל, להשתמש

explore לחקור

explosion פיצוץ

export לייצא

express מוצג בצורה בהירה, מהיר, לבטא

expression ביטוי

extend להתרחב, להימשך

extension הרחבה, הארכה

extensive נרחב

extent היקף, שיעור, מידה

external חיצוני

extinct נכחד

extreme מידה קיצונית, קיצוני

extremely מאד

extremist דוגל בצעדים קיצוניים

eyes shut עיניים עצומות

face פנים

facilitate לסייע בעשיית דבר מה, לאפשר

facility יכולת לעשות דברים בקלות, אמצעי, שירות

fact עובדה

factor גורם

factory מפעל

fallacious מטעה

fallacy רעיון מטעה

FALSE כוזב, מזוייף

falsehood שקר

fame תהילה

familiar מכיר היטב, מקרוב, מוכר היטב, מקרוב

family משפחה

famous מפורסם

fascinate להקסים

fascination משיכה, קסם

fashion אופנה

fastidious דקדקן, אנין טעם, בררן

fault אשמה

fauna עולם החי

favorite מועדף

feast משתה, לזלול

feature מאפיין, תכונה, להופיע

feel להרגיש

fetus עובר

fiasco כשלון חרוץ

figurative מוחשי (ציור), ציורי (ספרות)

figure צורה, איור, דמות, פיגורה, לדמיין, לדמיין

final סופי

find למצוא

firm מוצק, חברה, פירמה

first aid עזרה ראשונה

flagrant בוטה, מזעזע

flat דירה, שטוח

flex למתוח שריר

flexibility גמישות

flexible גמיש

flight טיסה, בריחה, מנוסה

flood שיטפון, הצפה, להציף, לעלות על גדותיו

flourish לשגשג, לפרוח

fly לטוס

foe אויב

fond לחבב, מחבב

foot רגל, מידה שאורכה כ-30 ס"מ

for instance לדוגמא, למשל

force להכריח, כוח

foresee לחזות מראש

foreseeable שניתן לחזותו מראש

forge לעצב, ליצור, לחשל, לזייף

forget לשכוח

formation תצורה, מבנה

former הקודם

former/latter הראשון, האחרון (על פי סדר ציונם במשפט)

formidable חזק, נאדר, מאיים, מפחיד

fortnight שבועיים

found לייסד

foundation קרן

foundations יסודות

founder מייסד

fraction חלק קטן, שבר

fracture לשבור, שבר

freedom חופש

frequency שכיחות, תדירות

frequent לבקר (לעיתים קרובות), תכוף, תדיר

frequently לעיתים תכופות

fresh טרי

fringe שוליים

frivolous קל דעת, טפשי

fruit פרי, פירות

fruitful נושא פרי, פורה

frustrate לתסכל

frustration תסכול

fugitive פליט

fulfill להשלים, להשיג מטרה

full מלא

function תכלית, תפקיד, פונקציה (במתמטיקה), לתפקד

fund קרן (כספית או של משאבים אחרים), לממן

fundamental בסיסי, יסודי

fundamentalist מאמין בתורה שבכתב, בלי פרשנויות

furnish לרהט

furniture ריהוט, רהיטים

futile עקר, חסר ערך

gain להרוויח, רווח

gap פער, רווח

garbage זבל

garment בגד

gather להיאסף, לאסוף

gender מגדר (זכר - נקבה)

general כללי

generate לייצר

generous נדיב

genesis בראשית, היווצרות

genuine אמיתי, לא מזוייף

gesture תנועת יד, מחווה

ghost רוח רפאים

give rise to להתחיל, לגרום ל...

glass זכוכית, כוס

glasses משקפיים

glimpse מבט חטוף, הצצה

glory תהילה

go ללכת

goal שאיפה, מטרה, יעד

goods סחורה

gossip לרכל, רכילות

govern לשלוט

government ממשלה

grace חן, קסם

gracious חינני, מקסים

gradually בהדרגה

gratitude הכרת תודה

gray אפור

grief צער, יגון

grim עצוב, רציני, קשה, חמור

grind לטחון

groom לטפח, חתן

ground קרקע, לבסס, לקרקע

guess לנחש, ניחוש

guilty אשם

habit הרגל

handicapped מוגבל, נכה

handsome נאה, יפה, נאה, נכבד

harmful מזיק

harmless לא מזיק

harvest קציר, לקצור

haste חיפזון

have יש לי

health בריאות

hearsay שמועה

heart לב

heartfelt כן, רציני, יוצא מהלב

heartless אכזר, קשה לב

heart-rending קורע לב

heartthrob פעימת לב

heavy כבד

hereditary תורשתי

heredity תורשה

heresy כפירה

heretic כופר

heritage מורשת

hero גיבור

hide להתחבא

hit להכות

hitherto עד כה, נכון לעכשיו

hold להחזיק

horrible איום ונורא

horrify להפחיד

horror אימה

hospitable מסביר פנים

hospital בית חולים

hostile עוין

hour שעה

however אולם, אבל, יחד עם זאת

huge ענק, עצום

human אנושי

hungry רעב

hunt לצוד

husband בעל

hybrid בן כלאיים

hypocrisy צביעות

hypothesis השערה

ice קרח

identify לזהות

identity זהות

idle ללא מעש, בבטלה, עצלן, בטלן, חסר מעש

ignite להצית

ignore להתעלם

illness מחלה

illusion אשליה

illusive מטעה, מתעתע

illusory מטעה, חמקמק

image דמות, דימוי, דבר מה דומה

imagine להעלות על הדעת, לדמיין

immediate מיידי

immediately מיד

immense עצום

immensely במידה רבה

imminent צפוי להתרחש "או-טו-טו"

immune מחוסן

impact כוח הדף, השפעה, רושם

impartial ניטרלי, הוגן, בלתי משוחד, ללא משוא פנים

impartiality ניטרליות, הגינות

implant להטביע, לקבוע באופן עמוק

implicate לערב

implication רמז, להיות מעורב

implicit מרומז, משתמע, מוחלט

imply לרמז

import לייבא

impose להטיל

impossible בלתי אפשרי

impregnable בלתי מנוצח, שאין להכניעו

imprison לכלוא

improve לשפר

impulse דחף בלתי נשלט

in addition בנוסף

in spite of למרות

in vain לשווא

inaccurate לא מדוייק

incident תקרית

incline לנטות

inclined נוטה

increase גידול, לגדול

indicate לציין

indifferent חסר עניין, אדיש

individual יחיד, פרט

induce לגרום

industry תעשייה

inevitable בלתי נמנע

inferior נחות

influence השפעה

inform להודיע

information מידע

ingenious גאוני

ingredient מרכיב, רכיב

inherent שטבוע במהות הדבר

initial התחלתי, ראשוני, האות הראשונה שלמילה - ראשי תיבות

injury פציעה

insect חרק

insight תובנה, הבנה עמוקה

insist להתעקש

insistence עקשנות

inspect לפקח, לבדוק בדקדקנות

inspection בדיקה, פיקוח

inspector מפקח

inspiration השראה

inspire להעניק השראה

instant רגע, מיידי

instantaneous מיידי

instigate להסית

institute מוסד, ארגון, לייסד, לארגן

institution מוסד \ ארגון

insulation בידוד

insuperable שלא ניתן לגבור עליו

insurance ביטוח

intact שלם, ללא פגע

intense ניכר, רב עצמה, מעמיק, עז, אינטנסיבי

intensity עצמה ניכרת, העמקה

intensive מעמיק, רב עצמה

intent מתעקש, רוצה מאד, כוונה

interest עניין, ריבית, להתעניין

interesting מעניין

interim זמני

intermission הפסקה

internal פנימי

interpret לפרש, לתרגם

interpretation פרשנות

interpreter פרשן, מתורגמן

interval מרווח

interview ראיון, לראיין

introduce להציג, לערוך היכרות

invariable קבוע, שאינו משתנה

invent להמציא

invention המצאה

invest להשקיע

investigate לחקור

investment השקעה

invite להזמין

involve לערב

involved מעורב

island אי

isolate לבודד

issue להנפיק, להוציא לאור, לצאת, סוגייה, נושא, גליון, מהדורה

item פריט

jest מהתלה

jester ליצן חצר

join להצטרף, לצרף דבר לדבר

joke בדיחה

journalism עיתונות

journey מסע

junction צומת

juncture הצטלבות (בזמן)

jury חבר מושבעים

justify להצדיק

juvenile צעיר, של נוער, קטין

juxtapose להציב זה לצד זה

keen חד, שואף מאד לדבר מה

kernel גלעין

kid ילד/ה

kind נחמד, חביב

kind of סוג של

kindle להבעיר

kingdom ממלכה

kitchen מטבח

knight אביר

knot קשר

knowledge ידע

lack מחסור, להיות חסר

languish הולך ונחלש, נוטה לאפיסת כוחות

languor חולשה, אפיסת כוחות

last אחרון, להאריך ימים

lazy עצלן

lead להוביל

learn ללמוד

leave לעזוב

lecture להרצות, הרצאה

legislate לחוקק

legislation חקיקה

legitimate לגיטימי, בעל תוקף חוקי או חברתי

leisure פנאי

leopard פנתר, נמר

let להתיר, לשכור, להשכיר

liable אחראי, מחוייב

liberty חירות

license רישיון

lie שקר, לשקר, לשכב

lifelong לכל החיים, לכל משך החיים

likely מתקבל על הדעת

limit להגביל, גבול, קצה

limitation מגבלה

linger להשתהות

link קשר, חיבור, זיקה, לקשר

literal מילולי

living room סלון

loath לתעב

local מקומי

locate לאתר

loose רפוי

lucid צלול בדעתו

luck מזל

luminous זוהר, בוהק, מאיר

lunch ארוחת צהריים

luxury מותרות

machine מכונה

magnitude חשיבות, משמעות, גודל או שיעור מסויים

main עיקרי, מרכזי, החשוב ביותר

mainly בעיקר

maintain להמשיך במשהו; לשמור משהו קיים, לתחזק, לשמור במצב טוב, לפרנס

maintenance תחזוקה

major החשוב יותר, העיקרי, בצבא: מקביל לרס"ן בצה"ל

make לעשות, להכין

malice רוע

malignant ממאיר

mammal יונק

man גבר, לאייש

manage להסתדר, לנהל עניינים

mandatory חובה

manipulate להפעיל

manner אופן, הדרך שבא אדם מתנהג, נימוסים (ברבים)

manual שנעשה ביד, ידני

manually ביד, ידנית

mark סימן, כתם, ציון, לסמן, להבחין

martyr קדוש מעונה

mass מאסה (של חומר כלשהו), כמות גדולה, "מאסה"

match שידוך, לשדך, להתאים, תחרות משחק, גפרור

maverick אדם בעל דעות עצמאיות לא שמרניות

means דרכים, שיטות, אמצעים, אמצעים כספיים

media אמצעי תקשורת המוניים (רדיו, טלויזיה, עיתונות)

medical רפואי

medicine רפואה (המקצוע), תרופה

meet לפגוש

member חבר (במועדון, בקבוצה), איבר

menu תפריט

mercy רחמים

mere רק, בלבד, בסה"כ

messenger שליח

method שיטה, סדר

migrate לנדוד, להגר

mild עדין, רך, לא חזק

mind שכל, תודעה, להתנגד

minimize להקטין למינימום

minute דקה

misery אומללות, סבל

mislead להשלות, להוליך שולל

mistake טעות

mixture תערובת

mode אופן, דרך

moderate מתון

modest צנוע, ענו

modification תיקון, שינוי

modify לתקן, לשנות

moment רגע

momentary רגעי, בכל רגע ורגע

monkey קוף

mood מצב רוח

motion תנועה

municipal עירוני, של רשות מקומית

muscle שריר

mutual הדדי, משותף

myth סיפור אגדה עתיק, מיתוס, אגדה

narrow צר

neat נקי, מסודר, יעיל, עשוי היטב

necessary נחוץ, הכרחי, חיוני

necessity משהו חיוני, צורך

needle מחט

neglect להזניח, הזנחה

negligence רשלנות

net רשת

nevertheless למרות זאת

news חדשות

nightmare סיוט, חלום בלהות

nobility אצולה, התכונות התרומיות, הטובות

noble אצילי

nocturnal של הלילה, לילי

nominal נומינלי, קיים בתיאוריה, קיים בשמו בלבד, בעל חשיבות מזערית

north צפון

notable ראוי לציון, נכבד, מצויין

notably באופן בולט במיוחד

notice התראה, הודעה, לשים לב, תשומת לב, מודעה

noticeable שקל להבחין בו

noticeably באופן שקל להבחין בו

notion דעה, רעיון

novel רומן, יצירה ספרותית ארוכה, חדש

nowadays בימינו

nuclear גרעיני

nun נזירה

nurse אח (בבי"ח), לטפל, לסעוד מישהו חולה

nutrition תזונה

obedience משמעת

obey לציית

object חפץ, מטרה, מושא (בתחביר), מושא (בתחביר)

objection התנגדות

objective מטרה, ללא משוא פנים, הוגן, אובייקטיבי

obscure מוזר, ידוע למעטים, מעורפל, לא ברור, לערפל, לטשטש

obsessed אחוז דיבוק

obsession קיבעון, אובססיה

obtain להשיג

obvious ברור

obviously ברור מאליו, כמובן

occasion מאורע, אירוע

occupation מקצוע, תחום תעסוקה, תפיסת טריטוריה על ידי מדינה או צבא

occupy לשהות במקום, לתפוס מקום, תפוס

occur להתרחש

occurrence התרחשות

odor ריח, ניחוח

offer הצעה, להציע

often לעיתים קרובות

oil נפט, שמן

on account of בגלל

opponent מתנגד

opportune משהו שקרה בעיתוי מוצלח

opportunism ניצול כל הזדמנות לרווח

opportunity הזדמנות

oppose להתנגד

opposition התנגדות

oppress לדכא

oppression דיכוי

orange תפוז, כתום

order סדר

origin מקור, מוצא

oscillate להיטלטל, להתנודד

ostentatious ראוותני, יומרני, גנדרני

otherwise אלא אם כן, אחרת

outcome תוצאה של מהלך אירועים

outdo להאפיל, לעשות טוב יותר

outgrowth תוצאה טבעית של משהו

outline מסגרת, ראשי פרקים, תקציר, קווי מתאר

outrage שערורייה

outspread לפרוש לרווחה

overrate להעריך יתר על המידה

pain כאב

painful כואב

parallel מקביל

pardon סליחה, מחילה, חנינה

parents הורים

participant משתתף

participate להשתתף

particular מסויים, בררן

pattern שיטה, סדר אירועים קבוע, דפוס, דוגמא של ציור, רקמה וכו'

peak שיא, פסגה (גם של הר וגם של אירוע)

pedestrian הולך רגל

perception תפיסה, ראייה לעומק

perform לבצע

period תקופה

perish להירקב, להיחרב, למות

permanent קבוע

permeate להתפשט, לחדור

perplexed לחוש בלבול ודאגה

persevere להתמיד

personality אישיות

persuade לשכנע

pertinent שייך לנושא, רלוונטי

pest מטרד, מפגע

pet חיית מחמד

petulant קצר רוח, חסר סבלנות

phase שלב (בזמן)

phrase ביטוי (שמשתמשים בו כיחידה אחת)

pink ורוד

pioneer חלוץ

place מקום

plan תוכנית

plane מישור, מטוס

plant צמח, לשתול

pocket כיס

portion חלק משלם, מנה

position תנוחה

possess להיות בעלים של...

possession נכס, חפץ השייך למישהו

possible אפשרי

postpone לדחות

posture יציבה, תנוחה

potential פוטנציאל, היכולת הטמונה באדם, בפוטנציה, בעל סיכוי להתפתח

praise לשבח, דברי שבח

preach לשאת דרשה

preacher מטיף (בדר"כ כומר)

precede כאשר אירוע מקדים אירוע אחר

precise מדוייק, מוגדר

preclude למנוע מאירוע להתקיים

predator טורף

predict לחזות

prediction תחזית

prejudice דעה קדומה

prejudicial גזעני

prescription מרשם

prevent למנוע

preventive מניעתי

previous הקודם

previously מקודם

prey טרף

price מחיר

priceless ללא מחיר, בעל ערך עצום

primarily בעיקר

primary ראשוני, עיקרי

principal חשוב, עיקרי, מנהל בי"ס

probably כנראה

process תהליך

procure להשיג משהו שקשה להשגה

produce לייצר, מוצר, תוצר

production ייצור

profit רווח

profitable רווחי

profound עמוק, כבד, רציני

progressive מתקדם, מתפתח

prompt לגרום למשהו שיקרה, מהיר, מיידי

propaganda תעמולה

propagate להתרבות

proper נאות, מתאים

property רכוש

proposal הצעה

propose להציע (נישואין למשל)

prospect סיכויים, אפשרויות

prosperous משגשג, מצליח, פורח

protest למחות, מחאה

prove להוכיח

provide לספק

provisional זמני, ארעי

provisions אספקה

pure טהור

purple סגול

purpose מטרה

pursue לרדוף אחרי...

pursuit מרדף, רדיפה

put לשים

puzzle תצרף, חידה, פאזל

puzzled מבולבל

qualifications נתונים, כישורים

qualify להיות בעל כישורים מתאימים

quality איכות, תכונה

quantity כמות

quarrel ריב, לריב

quest מסע בחיפוש אחר דבר מה

quit לפרוש

quite במידה רבה, יותר מהממוצע, מאד

race תחרות, מירוץ, גזע

radical קיצוני

radicalism קיצוניות

random אקראי, ללא מטרה או כוונה

range טווח, להתפרס, להשתרע

rank דרגה

rarely לעיתים רחוקות

rate קצב, שער (במסחר), להעריך, לאמוד, לדרג

rather מוטב, עדיף, להעדיף, למדי

react להגיב

reaction תגובה

read לקרוא

realize להבין, לתפוס, לממש

receive לקבל

recent חדש, שהתרחש לאחרונה

recently קרה לאחרונה

reciprocal הדדי

recognition זיהוי

recognize לזהות

reconcile להשלים, להתפייס

reconciliation פיוס

recuperate להחלים

reduce להפחית, להנמיך

redundant מיותר, חוזר על עצמו

refer להתייחס ל..., להפנות

refrain להימנע מ...

regret להתחרט, חרטה

rehabilitation שיקום

relate לדווח, לספר

relate to להתייחס ל...

relation קשר, קרבה משפחתית

relationship מערכת יחסים

relative יחסי, קרוב משפחה

relatively יחסית

release לשחרר

relief הקלה, רווחה, מחליף

relieve לגרום הקלה, להקל

religious דתי

reluctant מסוייג, שלא רוצה

rely לסמוך

remain להישאר

remainder מה שנשאר, שארית

remark להעיר (הערה)

remarkable ראוי לציון

remind להזכיר

reminder תזכורת

remnant שייר, שריד

remote מרוחק

renovate לשפץ (בניין)

repair לתקן, תיקון

replace להחליף

represent לייצג, לסמל

representation ייצוג

representative נציג

reprimand לנזוף

reproduce להתרבות

reprove לגעור

repudiate להתכחש, לגנות, להתנער מ...

repugnant מבחיל

reputation מוניטין

request בקשה

require לבקש, להצהיר על משהו כנחוץ, לדרוש

requirement צורך, דרישה

rescue להציל

residue שייר

resolution החלטה נחושה לבצע משהו

resolve להחליט

respect כבוד

respectable מעורר כבוד, מכובד

respectively בהתאמה

respond להגיב

response תגובה, תשובה

responsibility אחריות

responsible אחראי

restatement ניסוח מחדש

restaurant מסעדה

restore להחזיר למצב הקודם

restrain לרסן

restraint איפוק, ריסון

restrict להגביל

restriction הגבלה

result תוצאה

return לחזור

reveal לגלות משהו שהיה חסוי

revert לחזור לשיטה הקודמת

reward לגמול, פרס, תגמול

ridicule ללעוג, לעג

ring לצלצל

risk סיכון, לסכן

risky מסוכן, שטמון בו סיכון

roam לשוטט

role תפקיד

rout להנחיל תבוסה, להביס, הנחלת תבוסה

routine שגרתי, שגרה

run לרוץ

rush נהירה

ruthless אכזרי, חסר רחמים

sabotage חבלה, לחבל

sacrifice להקריב, הקרבה

satisfaction סיפוק

satisfactory משביע רצון

saturnine עצוב, קודר, זועף

save לשמור, לחסוך

scent ניחוח

scheme תוכנית

scholar מלומד

science מדע

scorch לצרוב, לחרוך

scream לצרוח, צרחה