top of page

אותיות בערבית: מבנה,שימושים ודוגמאות

האותיות בערבית הן מרכיב מרכזי וייחודי בשפה הערבית, שהיא אחת השפות השמיות הנפוצות בעולם. האותיות בערבית מספקות בסיס איתן לקריאה, כתיבה והגייה בשפה העשירה והמורכבת הזו.אותיות בערבית


מבנה האותיות בערבית


האלפבית הערבי


האלפבית הערבי מורכב מ-28 אותיות. כל אות בערבית יכולה להיכתב בארבע צורות שונות, בהתאם למיקומה במילה: תחילתית, אמצעית, סופית ובודדת. הכתיבה הערבית נעשית מימין לשמאל, והשפה נכתבת בצורה מחוברת, כלומר רוב האותיות מתחברות אחת לשנייה בתוך המילים. להלן רשימה מלאה של האלפבית בערבית כולל תרגום לעברית והסבר איך לבטא את האותיות בצרוה תקינה:ا / ـا

א

ب /بـ /ـبـ / ـب

בּ

ت /تـ/ ـتـ/ ـت

ת

ث /ثـ /ـثـ /ـث

ת' חלש (כמו with) ת רגיל בדיבור לפעמיםج /جـ /ـجـ /ـج

ג' (j)


ג ישראלית (מצרית)

خ /خـ /ـخـ /ـخ

ח

ح /حـ /ـحـ /ـح

הה חזק (ח במבטא ערבי)

د /ـد

ד

ذ /ـذ

ת' חזק (כמוּ the)


ז בסלאינג (לפעמים)

ر /ـر

ר ספרדית

ز /ـز

ז

س/ سـ/ ـسـ/ ـس

ס שׂ

ش /شـ /ـشـ / ش

שׁ (sh)

ص صـ ـصـ ـص

ס חזק מקצה השיניים

ض ضـ ـضـ ـض

ד' חזק וקצר מקצה השיניים


ז בסלאינג (לפעמים)

ط طـ ـطـ ـط

ט חזק מקצה השיניים

ظ ظـ ـظـ ـظ

ת' חזק מקצה בין השיניים

ז בסלאינג (לפעמים)


ع عـ ـعـ ـع

עע (ע במבטא ערבי)

غ غـ ـغـ ـغ

ר הישראלי (מאחורה של הגרון)

ف فـ ـفـ ـف

ף

ق قـ ـقـ ـق

ק מאחורי הגרון


ע ישראלי עם מעצר (לבנונית וסורית\צפון הערץ)


ג ישראלי (בדוית ויַרדֵנִית)

ك كـ ـكـ ـك

כּ


צ' (ch) בפלאחית ועיראקית

ل لـ ـلـ ـل

ל

م مـ ـمـ ـم

מ

ن نـ ـنـ ـن

נ

ه هـ ـهـ ـه

ה ישראלי

ي يـ ـيـ ـي

י / אִי

و ـو

ווא / אוּ

ة ـة

תמרבוּתה "א" (מסמן שזה מילה נקבה) \ ה סופית


לבנונית - אֶ חלש

ى ـى

א חלש

ئ ئـ ـئـ ـئ

א חלש עם מעצר (ע ישראלית חלשה)

ء

מעצר חזק (ע ישראלי ללא ָ)

ؤ ـؤ

וו (w) עם מעצר בסוף

קורסים מומלצים של ״שפות שלי״ ללימוד ערבית:תכונות מיוחדות של האותיות בערבית


דגש והגייה


במערכת האותיות בערבית, קיימות אותיות הנחשבות ל"חזקות" או "מודגשות" (مثل الأحرف القمرية), ואותיות "חלשות" או "קלות" (مثل الأحرف الشمسية). ההגייה המדויקת של האותיות משתנה בהתאם למיקום ולשילוב שלהן במילה. למשל, האות "ض" (דאד) נחשבת לאחת האותיות הקשות ביותר להגייה נכונה בגלל מיקומה האחורי בלוע.


ניקוד ותנועות


כמו בעברית, גם בערבית יש סימני ניקוד הנקראים "תשכיל" (تشكيل) המשמשים לסימון תנועות. הסימנים כוללים:

 • פתחה (فتحة): מסמנת תנועה קצרה דמוית A.

 • כסרה (كسرة): מסמנת תנועה קצרה דמוית I.

 • דמה (ضمة): מסמנת תנועה קצרה דמוית U.

 • סוכון (سكون): מסמן היעדר תנועה.

לדוגמה, המילה "בית" בערבית היא "بيت" (בית) עם ניקוד: بَ (בא) יِ (י) تْ (תּ).


אותיות סופיות


חלק מהאותיות משנות את צורתן כאשר הן מופיעות בסוף המילה. לדוגמה:

 • ك (כף) הופכת ל-كـ (כאף) כאשר היא מופיעה באמצע המילה.

 • و (ואו) נשארת באותה הצורה אך משתלבת אחרת בהתאם להקשר.

 • ه (הא) הופכת ל-ة (תא מרבוטה) כאשר היא מופיעה בסוף המילה.השימוש באותיות בערבית


האותיות בערבית משמשות לכתיבה והגייה של מילים ומשפטים במגוון רחב של תחומים, כגון דת, מדע, ספרות ותרבות. כתיבת השפה הערבית דורשת תרגול ומיומנות גבוהה, במיוחד בשל המורכבות והדיוק הנדרשים בהגייה.


דוגמאות לשימוש באותיות בערבית


הנה כמה דוגמאות למילים בערבית הכוללות את האותיות בצורות שונות:

 • המילה "בית" (בית) בערבית היא "بَيت" - כל אות מתחברת לצורת הבאה שלה.

 • המילה "חברים" (أصدقاء) - האותיות מתחברות ומתנתקות בהתאם למיקומן.

 • המילה "שלום" (سلام) - מילה פשוטה עם שילוב של כמה אותיות בסיסיות.


השפעת האותיות על המשמעות


לעיתים, שינוי קטן באות או בצורה יכול לשנות את משמעות המילה לחלוטין. לדוגמה:

 • كَتَبَ (כתב) ו-كَتِبَ (להיות כתוב) - שינוי בניקוד משנה את הפועל מהפעיל לפסיבי.

 • بَيْت (בית) ו-بِتّ (שבר) - שינוי בתנועה משנה את משמעות המילה לחלוטין.


סיכום


האותיות בערבית מהוות את הבסיס לשפה הערבית והן בעלות חשיבות רבה להבנת השפה והתרבות הערבית. כל אות בערבית נושאת בתוכה היסטוריה עשירה ומשמעות תרבותית עמוקה. הכרת האותיות בערבית היא צעד ראשון והכרחי ללימוד השפה הערבית.


Comments


bottom of page