top of page

לימוד צרפתית Le futur simple

:Le futur simple - הסבר  


הוא זמן בעתיד בשפה הצרפתית המשמש לתיאור פעולות או אירועים שיתרחשו בעתיד. להלן הסבר מפורט על המבנה והשימוש ב-futur simple:Le Futur Simple: French Woman with Beret


 מבנה ה-futur simple


Le futur simple נבנה על בסיס הפועל בצורת ה-infinitive עם סיומות עתיד מיוחדות. להלן השלבים להטיית פעלים בזמן זה:


1. הפועל בצורת ה-infinitive:

   - לפעלים רגילים מהקבוצה הראשונה (-ER) ומהקבוצה השנייה (-IR), משתמשים בפועל בצורת ה-infinitive.

   - לפעלים מהקבוצה השלישית (-RE), מסירים את ה-"e" בסוף ה-infinitive לפני שמוסיפים את הסיומות.


2. הוספת הסיומות: 

   - Je: -ai

   - Tu: -as

   - Il/Elle: -a

   - Nous: -ons

   - Vous: -ez

   - Ils/Elles: -ont


 דוגמאות להטיות לפי קבוצות הפעלים:


 פעלים מהקבוצה הראשונה (-ER):

- Parler (לדבר):

  - Je parlerai (אני אדבר)

  - Tu parleras (אתה תדבר)

  - Il/Elle parlera (הוא/היא ידבר/תדבר)

  - Nous parlerons (אנחנו נדבר)

  - Vous parlerez (אתם/ן תדברו)

  - Ils/Elles parleront (הם/הן ידברו)


 פעלים מהקבוצה השנייה (-IR):

- Finir (לסיים):

  - Je finirai (אני אסיים)

  - Tu finiras (אתה תסיים)

  - Il/Elle finira (הוא/היא יסיים/תסיים)

  - Nous finirons (אנחנו נסיים)

  - Vous finirez (אתם/ן תסיימו)

  - Ils/Elles finiront (הם/הן יסיימו)


 פעלים מהקבוצה השלישית (-RE):

- Vendre (למכור):

  - Je vendrai (אני אמכור)

  - Tu vendras (אתה תמכור)

  - Il/Elle vendra (הוא/היא ימכור/תמכור)

  - Nous vendrons (אנחנו נמכור)

  - Vous vendrez (אתם/ן תמכרו)

  - Ils/Elles vendront (הם/הן ימכרו)


 פעלים לא רגילים (Irregular Verbs):


ישנם פעלים רבים בשפה הצרפתית שאינם פעלים רגילים ויש להם גזע (radical) שונה בעתיד. הנה כמה מהפעלים הנפוצים ביותר:


- Être (להיות):

  - Je serai (אני אהיה)

  - Tu seras (אתה תהיה)

  - Il/Elle sera (הוא/היא יהיה/תהיה)

  - Nous serons (אנחנו נהיה)

  - Vous serez (אתם/ן תהיו)

  - Ils/Elles seront (הם/הן יהיו)


- Avoir (להיות ל-, להחזיק):

  - J'aurai (יהיה לי)

  - Tu auras (יהיה לך)

  - Il/Elle aura (יהיה לו/לה)

  - Nous aurons (יהיה לנו)

  - Vous aurez (יהיה לכם/ן)

  - Ils/Elles auront (יהיה להם/ן)


- Aller (ללכת):

  - J'irai (אני אלך)

  - Tu iras (אתה תלך)

  - Il/Elle ira (הוא/היא ילך/תלך)

  - Nous irons (אנחנו נלך)

  - Vous irez (אתם/ן תלכו)

  - Ils/Elles iront (הם/הן ילכו)


- Faire (לעשות):

  - Je ferai (אני אעשה)

  - Tu feras (אתה תעשה)

  - Il/Elle fera (הוא/היא יעשה/תעשה)

  - Nous ferons (אנחנו נעשה)

  - Vous ferez (אתם/ן תעשו)

  - Ils/Elles feront (הם/הן יעשו)


 סיכום:

Le futur simple הוא זמן חשוב בשפה הצרפתית המשמש לתיאור פעולות שיתרחשו בעתיד. כדי להטות פעלים ב-futur simple, יש להשתמש בצורת ה-infinitive של הפועל ולהוסיף את הסיומות המתאימות. ישנם פעלים לא רגילים שדורשים גזע שונה, ויש ללמוד את צורתם בעתיד בעל פה.הקורסים של ״שפות שלי״ בצרפתית:Comments


bottom of page